సూర్యుడు బుధ శుక్రుడు భూమి అంగారక గురు శని యురేనస్ నెప్ట్యూన్
బుధ
శుక్రుడు
భూమి
అంగారక
గురు
శని
యురేనస్
నెప్ట్యూన్
సూర్యుడు